За mEducator

Въпреки че в отделните Европейски академични институции съществува изобилие от медицински образователни материали, поради липсата на стандартизирани механизми за споделяне те не са широко достъпни; оказват се трудни за откриване и получаване. Целта на mEducator BPN (мрежа от най-добрите практики) е да оцени критично и да приложи съществуващите стандарти и референтни модели в областта на електронното обучение. По този начин ще се създаде възможност най-добрите специализирани медицински образователни материали да бъдат открити, получени, споделени и използвани от всички Европейски висши учебни институции.
Включените в mEducator образователни материали обхващат и представят целия спектър на медицински образователни материали, от традиционните методи на преподаване до активно обучение и експериментални подходи за преподаване/обучение. Покрива целия обем от начини за поднасяне на информацията, от текстове до изпитни въпросници, алгоритми, лекционни документи, компютърни програми (симулатори или игри) и интерактивни обекти (като виртуални пациенти и електронни анатомични симулатори), като застъпва разнообразни теми и области.
mEducator цели да:
 проучи до каква степен съществуващите стандарти за описание на образователните материали могат да адресират всички възможни типове медицински образователни материали, изброени по-горе, и да даде съответните препоръки за допълване на стандартите.
проучи до каква степен съществуващите стандарти за пакетиране и обмен на образователни материали между системите за управление на обучението са в състояние адекватно да поддържат обмена на образователни материали в медицината и да даде съответните препоръки за допълване на стандартите.
проучи до каква степен наскоро предложеният базиран на стандартите референтен модел за автоматизирано откриване, получаване и обмен на образователни материали може да се използва за медицински материали и дали са необходими допълнения към стандарта.
 
Като BPN (мрежа от най-добрите практики) mEducator ще опита да сравни двата съвременни начина за постигане на обмен на материали, а именно решение, базирано на Web 2.0 технология с решение, базирано на семантични мрежови услуги (Semantic Web Services).
mEducator ще работи съвместно с Европейската организация по стандартизация MedBiquitous, за да приеме и приложи технологичните стандарти на MedBiquitous за образование в областта на медицината и здравеопазването и да направи медицинските материали съвместно използваеми и споделени в рамките на Европейския Съюз. За да успее това начинание, материалите се преработват за употреба и достъп на много езици и от много култури. Достигането на материалите до непартньорски институции се планира с цел на предвидено (устойчиво) присъединяване на много други институции към групата за обмен. Не на последно място mEducator ще покани студенти, преподаватели и здравни професионалисти (продължаващи обучението си) да оценят резултатите от дейността ни.