Цели

- mEducator цели да
идентифицира и събере „критична маса” от различни типове здравни образователни материали като например:
- конвенционални типове образователни материали: лекционни бележки, учебници, лекционни презентации, изпитни въпроси, практически материали, научни издания, графики, образи/видеоматериали, алгоритми и симулатори.
- типове материали, уникални за медицинското образование: лекционни документи, виртуални пациенти, формуляри за базирана на доказателствата медицина, обективни стандартни клинични прегледи, клинични насоки, анатомични атласи, поредици от електронни изображения и др..
- алтернативни типове образователни материали: активни техники за обучение, образователни сесии тип „проблем/клиничен случай” чрез Web 2.0 технологии, игри (2D/3D), мрежови архиви, wiki, блогове, дискусионни форуми и др..

проучи до каква степен съществуващите стандарти като Healthcare LOM могат да адресират всички типове образователни материали, изброени по-горе и да направи съответните препоръки за допълване на стандартите.
проучи до каква степен съществуващите стандарти като SCORM за здравеопазване адекватно поддържат пакетирането и безпроблемната доставка на всички тези типове образователни материали.
проучи възможното разширяване на съществуващите онтологически схеми, които описват семантиката на LOs (LO, Learning Object – обект на обучение) (например онтологията на s-LOM).
комуникира и взаимодейства със стандартизиращи организации като MedBiquitous Europe, IEEE, IMS, CEN, Health On the Net, HL7 и др., за да осигури включване на предложенията/разширенията в стандартите.

За да определи най-добрите практики за употреба и споделяне на медицински образователни материали, mEducator BPN се нуждае по-скоро от „критична маса” от различни типове такива материали (а не просто от количество еднакви), представящи различни образователни подходи (например конвенционално обучение, активно обучение, електронно обучение, смесено обучение и прочие), разнообразни аудитории, езици и култури.

Очаквани резултати

Ключовите преносими резултати от mEducator BPN включват:
Схема от метаданни за описание на всички типове медицински образователни материали, отнесени към съответните стандарти (напр. Healthcare LOM).
Препоръки как да се приложи и/или разшири медицинския образователен стандарт Healthcare LOM за да адресира различни типове медицински материали, тяхното преработване, споделяне и обмен.
Препоръки относно най-добрите практики за прилагане и използване на стандартизирани общоприети технологии и съответни референтни модели за употреба и споделяне на медицински образователни материали.
Голямо разнообразие от типове медицински образователни материали, описани, преработени и предоставени съгласно съществуващите стандарти в слабо свързани изолирани LCMSs и в обединени LCMSs на партньорите.
Проста IPR схема за образователни материали, преработена в академичните среди.