Ιστορικό

Τόσο οι Ιατρικές Σχολές όσο και οι κοινότητες επαγγελματιών υγείας αναγκάζονται να επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε εξειδικευμένο υλικό με στόχο τον εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης και/ή τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού τους. Τέτοιου είδους υλικό αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί, να ανακτηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να γίνει ανταλλαγή του μεταξύ των ιδρυμάτων και μεταξύ των καθηγητών και σπουδαστών της Ιατρικής. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT) έδωσαν ώθηση στην διάδοση της διαδικτυακής εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή υλικού (π.χ. ανταλλαγή του εικονικού εξειδικευμένου εκπαιδευτή) στην Ιατρική Εκπαίδευση θα μεταβάλλει αναπόφευκτα τη διαδικασία δημιουργίας και προετοιμασίας υλικού μαθημάτων. Ωστόσο, η αίσθηση αυτή της συνεργασίας φτάνει πέρα από τη μερική ανταλλαγή αρμοδιοτήτων και υλικού μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτών. Οι κοινές πηγές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα για την διαλειτουργική χρήση του ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού ανά την Ευρώπη με στόχο τη μέγιστη απορρόφηση υλικού από τους ιατρικούς εκπαιδευτές σε μια προσπάθεια ενίσχυσης κι επέκτασης της παρούσας διδασκαλίας και μάθησης, μείωσης των ανεπαρκών πρακτικών, μείωση κόστους και τελικά βελτίωσης της συνέπειας και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής των ασθενών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Σήμερα, ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών ιδρυμάτων χρησιμοποιεί ποικίλλα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης για να ενισχύσουν τη διδασκαλία τους. Αυτή η εμπειρία δείχνει πως παρόμοια διαδικτυακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την εκπαιδευτική συνεργασία σε μία σταθερή βάση μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ιατρική. Αυτοί που εργάζονται για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) σε όλο τον κόσμο σημειώνουν πως η πρόσβαση σε περιεκτικά αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects) και μεταδεδομένων (metadata) είναι ο κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)

Πράγματι, ένας αριθμός από ερευνητικά προγράμματα  ασχολείται ήδη με την ανταλλαγή αντικειμένων μάθησης (LOs) όπως είναι για παράδειγμα τα: ARIADNE, COSMOS, COLDEX, CELEBRATE, SLOOP, SeLeNe, EdReNe, LOUISA, UCeL και πολλά άλλα. Είναι φανερό πως παρόλη την προσπάθεια που έχει γίνει για θέματα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, περιγραφής και ανταλλαγής, δεν υπάρχει ως τώρα μια εμφανώς ξεκάθαρη και βασισμένη σε πρότυπα εφαρμογή για την απρόσκοπτη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού στην Ιατρική και γενικά.
Το mEducator , που αποτελείται στον πυρήνα του από συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε έναν αριθμό από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα, θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Να συλλέξει δηλαδή εμπειρίες από συνεργασίες και εξειδικευμένη γνώση από έναν αριθμό από τα παραπάνω προγράμματα και να τα βελτιώσει με νέες συνεργασίες στοχεύοντας σε ένα μοντέλο αναφοράς ανταλλαγής ιατρικού εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένο σε εκπαιδευτικά πρότυπα και πιστοποιημένη κοινή τεχνολογία.