Πλάνο εργασίας

Το πλάνο εργασίας του mEducator project χωρίζεται σε εννέα (9) πακέτα εργασίας. Κάθε πακέτο εργασίας περιλαμβάνει ένα σύνολο από ενέργειες.  
 

  • Το WP1 ασχολείται με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη του προγράμματος (project).
  • Το WP2 καταγίνεται με την προετοιμασία του περιεχομένου και την εφαρμογή /επέκταση των προτύπων περιγραφής μεταδεδομένων, καθώς και με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) και κανόνων επιλογής περιεχομένου.
  • Το WP3 είναι αφιερωμένο σε θέματα που σχετίζονται με την επαναστόχευση εκπαιδευτικού περιεχομένου (content re-purposing).
  • Τα WP4, WP5, & WP6 , ασχολούνται με την εφαρμογή, σύγκριση και αξιολόγηση δύο εναλλακτικών λύσεων για την ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο; συγκεκριμένα, με τη σύνδεση ανεξάρτητων αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού ή με τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας από διασυνδεδεμένα αποθετήρια υλικού.
  • Το WP7 περιλαμβάνει δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης, με έμφαση σε παραπλήσια Ευρωπαϊκά προγράμματα και οργανισμούς προτυποποίησης στον χώρο.
  • Το WP8 αφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος με έμφαση στην διατήρησή του, και τέλος
  • Το WP9 ασχολείται με την διαχείριση του προγράμματος.