Στόχοι

To mEducator έχει σαν στόχο
-    Να αναγνωρίσει και να συγκεντρώσει ένα σημαντικό σύνολο από εκπαιδευτικό υλικό σε διαφορετικές μορφές όπως:
-    Συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό: σημειώσεις διαλέξεων, βιβλία, παρουσιάσεις, πρακτικές, ερωτήσεις αξιολόγησης, επιστημονικά εγχειρίδια, γραφικά, εικόνες/βίντεο, αλγόριθμους και προσομοιωτές
-    Εκπαιδευτικό υλικό αποκλειστικά της Ιατρικής εκπαίδευσης: εκπαιδευτικά αρχεία, εικονικοί ασθενείς, ιατρικές φόρμες βασισμένες σε καταθέσεις ασθενών (evidence based medicine forms) , κλινικές ιατρικές εξετάσεις, κλινικές οδηγίες, άτλες ανατομίας, ηλεκτρονικά ίχνη από εικόνες κ.α.
-    Εναλλακτικές μορφές εκπαιδευτικού υλικού: ενεργές τεχνικές μάθησης, συνεδρίες μάθησης βασισμένες σε αληθινά προβλήματα/περιπτώσεις μέσω της τεχνολογίας web 2.0, serious games (2D/3D), δικτυακά ίχνη, wikis, blogs, forums συζητήσεων, κτλ.
-    Να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό τα υπάρχοντα πρότυπα όπως είναι το Healthcare LOM μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις μορφές ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού όπως είναι τα παραπάνω και να κάνει αντίστοιχες εισηγήσεις για την εξέλιξη αυτών των προτύπων.
-    Να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό τα υπάρχοντα πρότυπα όπως είναι το SCORM for Healthcare είναι επαρκή για να υποστηρίξουν την ομαδοποίηση και αυτόματη αναδιανομή όλων αυτών των μορφών εκπαιδευτικού υλικού.
-    Να εξετάσει πιθανές προεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων οντολογιών που περιγράφουν την σημασιολογία των μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects)ν (π.χ.s-LOM ontology).
-    Να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με οργανισμούς τυποποίησης/προτυποποίησης όπως το MedBiquitous Europe, IEEE, IMS, CEN, Health On the Net, HL7, κτλ για να διασφαλίσει την υιοθέτηση των εισηγήσεων και επεκτάσεων στα σχετικά πρότυπα.

Με σκοπό να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές για την επαναχρησιμοποίηση και ανταλλαγή του ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού, το mEducator χρειάζεται ένα σημαντικό σύνολο ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών, που να αντιστοιχούν σε διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  (π.χ.. συμβατική διδασκαλία, ενεργό μάθηση, e-learning και μικτή διδασκαλία, κτλ), ποικίλα ακροατήρια, διάφορες γλώσσες και κουλτούρες.