Tavoitteet

mEducatorin tavoitteet
   * tunnistaa ja kerätä kriittinen massa lääketieteen eri oppimateriaalityypeistä:
- yleiset oppimateriaalityypit: luentomuistiot, kirjat, luentoesitykset, koekysymykset, käytänteet, tieteelliset julkaisut, kaaviot, kuvat/videot, algoritmit ja simulaatiot
- lääketieteen koulutukselle luonteenomaiset oppimateriaalityypit: opetustiedostot, virtuaalipotilaat, EBM-lomakkeet, OSCE-testin rastit, kliiniset suositukset, anatomian atlakset, sähköiset kuvamerkinnät, jne.
- vaihtoehtoiset koulutusmateriaalityypit: web 2.0 tekniikkaa hyödyntävät, aktivoivat opetusmenetelmät ja ongelmalähtöiset/case-

pohjaiset opetustilanteet, serious games -pelit (2D/3D), annotoidut kuvat (web trace), wikit, blogit/keskustelufoorumit, jne.
   * Selvittää missä määrin olemassaolevat standardit (kuten Healthcare LOM) soveltuvat  käytettäväksi edellä kuvattujen oppimateriaalityyppien yhteydessä. Tarjota suosituksia standardien laajennuksiksi.
   * Selvittää, missä määrin SCORM for Healthcaren kaltaiset olemassaolevat standardit riittävät edellämainittujen oppimateriaalityyppien pakkaamiseen ja saumattomaan jakamiseen.
   * Selvittää mahdollisten olemassaolevien, oppimisaihioiden semantiikkaa kuvaavien ontologisten skeemojen (esim. s-LOM) laajennukset.
   * Viestiä  ja olla vuorovaikutuksessa standardointielinten (MedBiquitous Europen, IEEE:n, IMS:n, Health On The Netin, HL7:n, jne.) kanssa suositusten ja laajennusten vakiinnuttamiseksi standardeiksi.

Lääketieteen oppimateriaalin uudelleenkäytön ja jakamisen hyvien käytänteiden keräämiseksi mEducator tarvitsee eri oppimateriaalityypeistä (yksittäisten oppimateriaalien sijaan) koostuvan kriittisen massan, joka edustaa erilaisia opetustapoja (esim. opettajajohtoinen opetus, aktivoiva opetus, verkko-opetus, sulautuva opetus, jne.) sekä erilaisia kohderyhmiä, kieliä ja kuttuureita.

Odotetut tulokset

Tärkeimpiin hankkeelta odotettaviin tuloksiin kuuluvat:
   * Muihin liittyviin standardeihin (esim. Healthcare LOM) ankkuroitu metadatakehikko, joka soveltuu kaikkien lääketieteen oppimateriaalityyppien kuvaamiseen.
   * Suositukset, joiden pohjalta Healthcare LOM:ia voidaan soveltaa tai laajentaa kattamaan vaihtuvatyyppisiä lääketieteen materiaaleja, materiaalin uudelleenmäärittelyä sekä materiaalin jakamista ja vaihtoa.
   * Suositukset hyvistä käytänteistä standardoidun, arkipäiväisen teknologian ja vertailumallien soveltamiseksi oppimateriaalien käyttöön, uudelleenkäyttöön sekä jakamiseen.
   * Monipuolisesti oppimateriaalityyppejä edustava, formaalisti kuvattu, ja uudelleenmääritelty oppimateriaalikokoelma, jota jaetaan olemassaolevien standardien mukaan löyhästi toisiinsa kytkettyjen, erillisten oppimateriaalinhallintajärjestelmien sekä partnerien yhteen liittämien oppimateriaalinhallintajärjestelmien kautta.
   * Akateemisissa verkostoissa tuotetun ja uudelleenmääritellyn oppimateriaalin tekijänoikeuksiin liittyvä suositus.